Lyrics

T.O.K – Bounce It Gyal (Drop It Low) Lyrics

(Chorus)
Bounce it, bounce it, bounce it gyal
Bounce it, bounce it, gyal
Wine up yo body then yo go down seductive gyal
Bounce it, bounce it, gyal
Drop it down low
Drop it down low
Drop it down low
Then wine come up slow

(Verse 1)
Cho mi naw love no body right but you a no pen pal
Ask mi daddy but it no parental
Wa you fi do, bounce up yo body from it a no rental
Good thing you a no mi friend gyal
Mi waan yo fi drop pon the floor like gumma den gyal
You no stush like none a dem gyal
Yo body natural yo no fake like some a dem gyal
Yo placate but you a 10 gyal

(Repeat Chorus)

(Verse 2)
Gyal bounce up yo body like you deh pon hydrolix
Out inna the middle bold like italic
Si the camera man deh do no hide from it
Cause yo know how fi bubble up yo body gyal wine pon it
From yo deh beside mi, mi a wine pon it
Mi want yo drop it low but do no titanic
A no PG 13 deh one yah too graphic
Wine like yo waan dem fi ban it
Dam it

(Repeat Chorus)

(Verse 3)
Mi love it baby girl when yo drop it like that
Put yo hand pon the ground gyal show me what you got
Got yo foot inna the air yo give man heart attack
Cyaa wine yahh mi gyal you no have no bone inna yo back
Lord shake yo thing fi mi
Fi mi, yo body just a swing fi mi
Clop, clop, like it a sing fi mi
Yow all a that yo fi bring gimmi

(Repeat Chorus)