Lyrics

Navino – Jenny Jenny Lyrics

(Verse 1)
Bend yo back, drop hi dung
Buss a wine fi mi dung in a the ground
Then yo broad out fi mi muscle wine bring hi come
Split dutty up yo clothe yo know a your own
Tip up paw yo toe and buss a wine fi mi slow
No, no, no, no a no nothing yuh fi show
Wine go down low meck yo hand touch yo toe
Gyal do as I say buss a wine fi mi slow

(Chorus)
How yo meck up yo face, and a wine, and a gwaan
Mi no haffi ask mi know a wa yo waan
A the power saw shi waan
A the power saw shi waan

Meck up yo face, and a wine, and a gwaan
Mi no haffi ask mi know a wa yo waan
A the power saw shi waan
A the power saw shi waan

(Verse 2)
Gyal mi waan yo fi do what I say
Do what I say

Meck hi jump, meck hi shake
Meck hi jump gyal, meck hi shake
Meck hi jump, meck hi shake
Meck hi jump, meck hi shake
Then yo stop, meck one jaw vibrate
Gyal mi waan fi si who skiller
balance fi mi pon da red bull tin yah
Jiggle then yo simmer, yo fat like the beemer
Wine like a dance, a taxi yo in a

(Repeat Chorus)

(Repeat Verse 1)

(Repeat Chorus 2X)